آشنایی دانشجویان با تمامی موارد کار در آزمایشگاه و بیمارستان ها

آزمایشگاه , بیمارستان

آشنایی دانشجویان با تمامی موارد کار در آزمایشگاه و بیمارستان ها

خطاهاي پزشكي از عقيده غير علمي خودداري كنيد : بي نقصي و كامل بودن : اگر ما به اندازه كافي سعي كنيم دچار خطا و اشتباه نمي شويم. اگر افراد را به خاطر خطا مرتكب شدن تنبيه كنيم آن ها در آينده خطاي كمتري مرتكب مي شوند. خطاهاي پزشكي مراقبت هاي سلامت به طور غير قابل اجتنابي با افزايش بروز خطر ايمني براي بيمار همراه مي باشد .

بيماران حق دارند كه از مراقبت هايي منطبق با بهترين شرايط و استانداردها و براساس آ خرين شواهد علمي و باليني بهره مند گردند ، انسان ها همواره در معرض دامنه وسيعي از موارد خطر زا هستند و قسمت زيادي از وقت خود را جهت تلاش براي اجتناب از تصادف ، جراحت و يا حوادث ناخوشايند صرف مي نمايند . در واقع پيش بيني حوادث و خطرات و كاهش احتمالي بروز آن ها همان مديريت خطر مي باشد. انسان جائزالخطاست و ممكن است در مراقبت از بيماران نيز هرگونه خطايي رخ دهد كه لزوما نبايد باعث آسيب و صدمه شديد به بيمار گردد. لذا با شناسايي اين خطاها مي توان تا حد بسيار چشمگيري در پيشگيري از بروز مجدد آن ها موفق باشيم . در واقع هدف از ارزيابي حوادث تنبيه و سرزنش مقصر نمي باشد بلكه يادگيري ، تشخيص و درمان يك مشكل عمده در سيستم سلامت خواهد بود . 16-10 درصد از بيماران بستري در بيمارستان دچار خطا يا عوارض ناخواسته مي شوند كه نيمي از اين موارد قابل مديريت و پيشگيري مي باشد . 3/2 مرگ و ميرهاي جراحي 3 روز يا بيشتر پس از عمل جراحي رخ مي دهد .

تعداد كل مرگ ناشي از خطاي پزشكي برابر سقوط 6 جت جنگي در روز است . در13% از ويزيت پزشكان نتايج تست هاي آزمايشگاهي ناديده گرفته مي شود . 59% از بيماران خدمات مشابه تكراري دريافت مي كنند كه باعث هزينه اضافي مي گردد . مرگ و مير ناشي از خطا در رتبه اول تا پنجم دلايل مرگ و مير بيماران قرار گرفته است . آمار حاكي از آن است كه درصد غير قابل اغماضي از بيماران در مواجهه با سيستم هاي نظام سلامت به خصوص بيمارستان ها دچار عوارض و صدمات ناشي از ارائه خدمات مي گردند . براي اين كه سازمان هاي بهداشتي – درماني به عنوان مراكز قابل اطمينان تلقي گردند بايستي يك نظام اثربخش مديريت خطر جهت شناسايي نقايص سيستمي و ارتقاي ايمني بيمار طراحي و اجرا گردد . خطا(ERROR): عدم موفقيت اقدامات برنامه ريزي شده براي دستيابي به اهداف مورد انتظار ناشي از عدم پيشرفت اقدامات مطابق برنامه و يا نقص در خود برنامه براساس تعريف فوق اتيولوژي خطاها براساس نظر James Reason به شرح ذيل مي باشد : 1 – در مرحله برنامه ريزي ( ساختاري ) : اقدام انجام شده از ابتدا پايه و اساس مناسبي نداشته است. ( به دليل كمبود دانش كافي ) 2 – در مرحله اجرا ( انساني ) : انجام نادرست اقدام كه مي تواند به اشكال ذيل باشد slip- 2 – A : وقفه در طي انجام روتين وظايف ( نظير اشكال در كشيدن دوز دارو در سرنگ ) معمولا قابل مشاهده مي باشد. slapse – 2 –B : عدم پيروي از دستورالعمل صحيح ( قرار گرفتن در موقعيت پيچيده و عدم وجود تعيين تكليف در دستوالعمل هاي موجود ) معمولا غير قابل مشاهده هستند خطاي پزشكي : Medical Error : به هر نوع خطايي اطلاق مي گرد كه در فرآيند ارائه مراقبت سلامت رخ مي دهد . ازآنجايي كه علت اصلي بروز خطاها ضعف ها و نقايص موجود در سيستم هاست تمركز بر سيستم ها به جاي افراد و يادگيري از خطا مي تواند باعث كاهش خطا و در نتيجه افزايش ايمني بيماران شود . خطا چگونه اتفاق مي افتد ؟ براساس مدل پنير سوئيسي در فرآيند پيشگيري از بروز خطا مي تواند لايه هاي دفاعي متفاوتي در سيستم وجود داشته باشد و در واقع هر گونه اختلال در سيستم به صورت پياپي مي تواند باعث بروز خطا شود . در واقع خطا تنها زماني رخ مي دهد كه نقص هاي موجود در قسمتهاي مختلف سيستم به صورت پيش بيني نشده و هم زمان با يكديگر رخ مي دهند و زنجيره اي از اين نواقص منجر به پيدايش يك حادثه مي شود .

هنگامي كه رخدادي نامطلوب رخ مي دهد مهم اين نيست كه دريابيم چه كسي مرتكب اشتباه شده است بلكه بايد بررسي كنيم علت شكست مكانيسم هاي دفاعي در برابر پيدايش خطا چه بوده است ؟ عوامل سازماني ( نظير استانداردها ، روش اجرايي ، تصميمات سازماني ، نحوه انتقال دانش به كاركنان ) عوامل تكنيكي ( اجراي فيزيكي ، نرم افزارها حتي برچسب روي وسايل ) عوامل انساني در واقع 90% موارد بروز خطا به مشكلات سازماني و نحوه هماهنگي هاي درون بيمارستاني برمي گردد . مدل پنير سوئيسي عوامل موثر بروز حادثه عوامل مرتبط با بيمار ( وضعيت باليني، اجتماعي، فيزيكي ذهني،‌ روابط بين فردي ) عوامل شخصي ( شخصيتي – ذهني ) عوامل مرتبط با وظيفه ( عدم وجود دستورالعمل صحيح ) عوامل ارتباطي ( كلامي ( دستورات تلفني )، غير كلامي ( ايما و اشاره )، نوشتاري ( دست خط نامناسب ) ) عوامل اجتماعي و مرتبط با تيم ( عدم وجود شرح وظايف رهبري، افراد جديدالورود ) عوامل مرتبط با آموزش عوامل مرتبط با منابع و تجهيزات ( محل قرار گرفتن و قابليت استفاده ) عوامل مرتبط با شرايط كاري ( زمان و ساعت كاري، تعداد كاركنان، ‌چيدمان فيزيكي ) عوامل مديريتي و سازماني ( ساختار سازماني، خط مشي ها ) خطاهاي فعال (active ) و خطاهاي مخفي ( latent ): خطاهاي فعال از آنجائي كه سريع به چشم مي خورد نتايج فوري بر روي بيماران مي گذارند. زودتر شناسايي مي گردند. ولي خطاهاي مخفي ريشه در فاكتورهاي سازماني دارند مانند محيط ، ساختار ، تجهيزات و ...... كه اين دسته خطاها ممكن است سال ها مخفي بماند نظير عملكرد بي ثبات داروخانه ها در انبار كردن داروها يا استفاده از پرسنل پاره وقت آموزش نديده و يا عدم وجود خط مشي براي محاسبه دوز اثر داروهاي پر خطر طبقه بندي ديگر خطاها : 1- رويداد نا گوار Adverse Event : صدمه اي كه در اثر اقدامات درماني و در فرآيند درمان به بيمار وارد مي شود و ارتباطي با بيماري زمينه اي وي ندارد. كه مي تواند باعث طولاني شدن زمان بستري و يا ناتواني بيمار شود. رويداد فاجعه آميز Sentinel Event : رويداد ناگواري كه منجر به مرگ يا جراحت جدي جسمي يا رواني مي گردد . رويداد نزديك به خطا near miss : رويدادي كه در آن به بيمار جراحت و صدمه اي وارد نشده و علت آن هم شانس بوده است . يا به دليل قوي بودن بيمار و يا مداخله به موقع يكي از كادر درماني رويداد no harm : آن دسته از حوادثي كه اتفاق مي افتند ولي هيچ آسيبي رخ نمي دهد. انواع Sentinel Event انجام پروسيجر بر روي بيمار اشتباه يا عضو اشتباه ( به دليل محدود بودن وقت ، وجود جراحان متعدد ، وضعيت فيزيكي بيمار ، انجام روش هاي جراحي متعدد بر روي بيمار ) ابزار جراحي به جا مانده در بدن آمبولي درون عروقي منجر به مرگ واكنش انتقال خون به علت ناسازگاري ABO مرگ و مير مادران در طول يا بعد از زايمان تحويل كودك به خانواده غير خودكشي بيمار در بخش بستري خطاي دارويي منجر به مرگ بيمار برخي از راه حل ها جهت كاهش خطا: كاهش وابستگي به حافظه: - پروسيجرهاي واضح و مشخص كه گام ها را كاملاً مشخص و تعيين كرده اند. - استفاده از باركدخوان - كدبندي با استفاده از رنگ ها كاهش نياز به هوشيار بودن - طراحي به گونه اي كه بتوان كار صحيح را انجام داد - طراحي منطقي ( قرمز براي خطر ) كاهش نياز به محاسبه - تهيه ي جداول محاسبه دوز داروها ساده كردن فرآيندها طراحي مكانيسم هاي اوليه رديابي خطا كاهش تعداد افراد در زنجيره عمل آموزش كافي مديريت استرس و خستگي كاركنان اغلب تصور مي شود كه با سرزنش و توبيخ فرد خاطي و در نهايت با كنار گذاشتن وي ديگر اشتباه رخ نمي دهد در حاليكه اين مسئله باعث تكرار آن خطا مي شود زيرا خطاها متاثر از چندين عامل مي باشند و بايد عوامل آن شناخته شوند . نمونه هايي از خطاهاي سيستم سلامت :

1.مشکلات اساسی در مراقبت‌های پزشکی ـ ارایه مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی مسوولیت بسیار سنگینی است که وقوع اشتباه در بعضی مراحل آن، اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. ـ سخت بودن برقراری تعادل میان نیاز به انجام مجدد آزمایشات برای جلوگیری از اشتباه در تشخیص و نیاز به جلوگیری از انجام آزمایش‌های بی‌مورد، ـ غیرممکن بودن این‌که همه پزشکان و متخصصان در مورد هر بیماری که با آن روبرو می‌شوند، از آخرین دانش روز مطلع باشند، ـ امکان‌پذیر نبودن این امر که پزشک در طول مدت اندکی که برای ملاقات و معاینه بیمار در اختیار دارد، مراقبت‌های کاملا دقیق را ارایه نماید. 2.مشکلات کلی ساختار صنعت پزشکی صنعت پزشکی در کل بیش از آنچه مورد انتظار است، باعث پیدایش خطاهای پزشکی می‌شود. ـ بودجه ناکافی مراقبت‌های پزشکی، ـ مدیریت نادرست که منجر به بهره‌وری ضعیف از بودجه موجود می‌شود، ـ فشار کاری شدید به پزشکان و سایر کارکنان حرفه پزشکی، ـ سازگاری بسیار کند با فن‌آوری‌های جدید، ـ عدم گزارش خطاهای پزشکی به علت ترس از شکایات قانونی که منجر به سخت‌شدن پایش و تصحیح این اشتباهات می‌شود، ـ انجام بی‌مورد دوباره و حتی سه‌باره آزمایشات به جهت ترس از شکایات قانونی. 3. خطاهای فردی پزشک ـ خطاهای ساده انسانی که هر فردی حتی پزشکان بسیار حاذق نیز ممکن است دچار آنها شوند، ـ پزشکانی که تحت تاثیر الکل یا مواد مخدر هستند، ـ خط بد و ناخوانا که می‌تواند منجر به تحویل داروی اشتباه یا انجام آزمایش نادرست و یا دوزاژ غلط دارو گردد. ـ ترس از مسایل قانونی: مثلا عدم گزارش مصرف مواد مخدر، ـ ترس از مسایل اجتماعی: مثلا عدم ذکر عادات خاص و برخی رفتارها، ـ ترس از سرزنش شدن توسط پزشک مثلا در مورد عدم مصرف داروها، ـ اعمال فشار از طرف بیمار: تمایل بیمار برای سوق دادن پزشک به سمت درمان‌های خاص مانند تجویز آنتی‌بیوتیک، داروهای خواب‌آور و ... در زمانی که پزشک طرح درمانی دیگری را برای بیمار مناسب‌تر می‌داند. در این گونه مواقع پزشک بر سر دو راهی درمان صحیح بیمار و راضی نگه‌داشتن او قرار می‌گیرد، ـ نخواندن کامل و دقیق برچسب‌های دارویی و راهنمای مصرف داروها. 4.خطاهای داروساز ـ داروی نادرستی به جای داروی اصلی تحویل بیمار شود (به علت شباهت در شکل و بسته‌بندی با عنوان دارو و ...)، ـ دوز نادرستی به جای دوز اصلی به بیمار داده شود، ـ

توضیحات لازم در مورد نحوه مصرف دارو به بیمار داده نشود. 5. خطاهای آزمایشگاه‌ و پاتولوژی ـ اشتباه در نوشتن نام بیمار روی نمونه. ـ آلوده شدن نمونه‌ها در حین انجام آزمایش. ـ احتمال ذاتی پیدایش خطا در آزمایشات گوناگون (مثبت‌های کاذب، منفی‌های کاذب). ـ محدودیت‌های برخی آزمایش‌های خاص برای گروهی از بیماران. ـ خطای انسانی در بررسی نمونه‌های دیداری و بصری مانند پاپ‌اسمیر یا نمونه‌برداری‌های سلولی. 6 .خطاهای صنایع دارویی ـ استفاده از اسامی مشابه در نامگذاری داروها، ـ آزمایش‌های ناکافی برای اطمینان از ایمن‌بودن مصرف برخی داروها که در نهایت منجر به جمع‌آوری آنها از بازار گردیده است. 7.خطاهاي بيمارستاني ـ عفونت‌های بیمارستانی: این عفونت‌ها در طی بستری بیمار در بیمارستان، چه از طریق محیط و چه از راه جراحی یا سایر درمان‌ها به بیمار منتقل می‌شوند. ـ اشتباهات جراحی. ـ اشتباه به هنگام انتقال داروها به ظروف کوچک‌تر و نوشتن عنوان آنها. 8.اشتباهات دارویی: ـ داروی نادرست ـ دوزاژ نادرست و ... 9.اشتباهات جراحی ـ جراحی روی بیمار نادرست. ـ جراحی روی موضع نادرست: مثلا جراحی روی دست راست به جای دست چپ. ـ عدم‌توجه به داروهایمواردي كه هرگز نبايد اتفاق بيفتد. به طوركلي خطاهاي پزشكي 28 مورد مي باشد كه اكثر آنها در مراكز بهداشتي – درماني اتفاق مي افتد و بقيه ممكن است در منزل يا هر محل ديگري حادث شود كه شامل : الف) وقايع جراحي انجام جراحي بر روي قسمت اشتباهي ازبدن 2 . انجام جراحي بر روي بيمار اشتباه 3. انجام جراحي با روش و رويه غلط بر روي بيمار 4. جا گذاشتن اشياء خارجي دربدن بعدازجراحي يا ساير روش هاي درماني 5. تلقیح مصنوعی با اهداکننده های (اسپرم و تخمک) اشتباه 6. مرگ درحين عمل يا بلافاصله بعدازعمل جراحي دربيمار با وضعيت سلامتي طبيعي ب ) وقايع مرتبط با تجهيزات و توليدات مرگ يا ناتواني جدي بيمار بدنبال استفاده از داروها و تجهيزات آلوده در تسهيلات مراقبتي مرگ يا ناتواني جدي بيماربدنبال استفاده از دستگاهها وتجهيزات مصرف شده قبلي و يا دستگاههائي با عملكرد متفاوت با آنچه مورد انتظار است .

مرگ يا ناتواني جدي بيمار بدنبال آمبولي هواي داخل عروقي در مراكز ارائه خدمات مراقبتي و سلامتي پ ) وقايع مراقبتي بيمار 1- ترخيص نوزاد به شخص اشتباه 2- مرگ يا ناتواني جدي بيمار بدنبال مفقودشدن )بيش از4 ساعت بيمار خودكشي يا قصدخودكشي منجربه ناتواني جدي درحين ارائه خدمات مراقبتي ت ) وقايع مرتبط با مديريت مراقبتي 1 - مرگ يا ناتواني جدي بيمارمرتبط با خطاي درماني 2- ناتواني جدي بيمارمرتبط با واكنش هموليتيك بعلت تجويز خون يا فراورده هاي خوني ناهمگون و ناسازگار ( تزريق گروه خون اشتباه ) 3- مرگ يا ناتواني جدي مادر در زايمان طبيعي يا وضع حمل حاملگي هاي كم خطر موقع ارائه خدمات مراقبتي. 4- مرگ يا ناتواني جدي بيمار مرتبط با هيپوگليسمي كه موقع ارائه خدمات مراقبتي شروع شود 5- مرگ يا ناتواني جدي ( كرينكتروس Kernicterus ) مرتبط با نارسائي وشكست درشناخت ودرمان يرقان نوزادي 6- زخم بستر درجه 3 يا 4 بعداز پذيرش جهت خدمات باليني 7- مرگ يا ناتواني جدي بيماربعلت درمان نخاعی ث ) وقايع مرتبط با محيط 1 - مرگ يا ناتواني جدي بيمارهمراه شوك الكتريسيته درحين مراقبت هاي درماني 2 - هرگونه حادثه اي دراثرانتقال اشتباه لوله هاي اكسيژن يا گازهاي ديگربه بيماريا آلودگي اين لوله ها - هرگونه مرگ يا ناتواني جدي بعلت سوختگي ناشي ازهرمنبعي درحين مراقبت هاي درماني هرگونه مرگ يا ناتواني جدي بعلت اختلال درمحافظ ونگهدارنده هاي اطراف تخت 5- هرگونه مرگ يا ناتواني جدي بعلت افتادن ج ) وقايع جنائي 1 - هرگونه اصراردستورات درمانی توسط شخصيت هاي پزشك ، پرستار ،‌داروساز و ديگر ارائه دهندگان خدمات درماني داراي پروانه كار 2 - سوء استفاده وتجاوز جنسي از بيمار 3 - مرگ يا جراحت مهم بيماريا پرسنل ناشي از سوء استفاده وتجاوز فيزيكي - ربودن بیمار توصيه هايي جهت مراقبت هاي سلامتي سالم تر و كاهش خطاهاي پزشكي (جهت بیمار) صحبت كنيد. اگرسؤال يا نگراني خاصي داريد . ليستي از داروهائي كه مصرف مي كنيد با خود داشته باشيد. مطمئن شويد كه نتايج تمام آزمايشات وتست ها و درمانهاي قبلي را دريافت كنيد .

با پزشك وتيم درماني خود درمورد راهها و انتخاب هاي ديگر درماني صحبت كنيد اگر قصد بستري در بيمارستان را داريد . مطمئن شويد كه هرچيزي كه قراراست اتفاق بيافتد را متوجه شده ايد اگرقصد جراحي داريد . نظام سلامت در رابطه با كاهش خطاها چه بايد بكند؟ ايجاد فرهنگ مناسب درسازمان وجامعه: نگرش سيستميك به حوادث ناخواسته درماني (96% منشاء سيستميك و4% منشاء فردي ) فرهنگ عاري از سرزنش ( مشاركت درگزارش دهي پرسنل وحل مشكلات )، حمايت ازكاركنان؛ مشاركت بيماران وخانواده هايشان درحل مشكلات ايجاد سيستم گزارش دهي – يادگيري تجزيه وتحليل عليتي خطاها علت ريشه اي چيست؟ علت ريشه اي اساسي ترين عامل يا عوامل سببي است كه در صورت اصلاح يا حذف آن، از رخ دادن مجدد شرايط، مانند خطا در انجام يك روش جلوگيري مي شود. RCA: (تجزيه تحليل علت ريشه اي حوادث ):روش تحقيقي است كه اجازه مي دهد تا سازمان با روش گذشته نگر به شناسايي عوامل اساسي خطا بپردازد و در يابد چرا برخي نتايج رخ داده اند؟ حتي مي تواند در تحليل رويدادهاي مورد استفاده قرار دهد. در واقع يك فرايند پرسشي است و سازمان را براي يادگيري و توسعه حمايت مي كند. نمودار استخوان ماهي يكي از روش ها جهت بررسي و تحليل علت ريشه اي مشكلات مي باشد كه در سر ماهي منطقه يا فرآيند مورد مطالعه،‌ در تيغه ي اصلي گروه هاي مختلف ريسك و يا دسته بندي هاي مختلف ريسك و در هر تيغه ي كوچك ريسك هاي ويژه مشخص شده براي هر دسته بندي قرار مي گيرد. فرآيند تجزيه و تحليل علت ريشه اي : بعد از سازماندهي سيستم، جمع آوري اطلاعات، رويداد تعريف و علل سطحي مشخص و بعد از شناسايي علل ريشه اي، استراتژي هاي كاهش خطر شناسايي شده و استراتژي هاي مورد نظر اجرا و در نهايت اقدامات صورت گرفته ارزيابي مي گردد. موانع موجود در تحليل علل ريشه اي:فرهنگ تنبيه، تأثير احساسي رويداد بر پرسنل، امكانات ناكافي در مورد رويداد، زمان كم پرسنل براي شركت در فرآيند مذكور، كمبود منابع لازم براي اجراي استراتژي هاي بهبود، مقاومت در برابر تغيير، عدم حمايت از رهبران، عدم حمايت سياسي در رابطه با مقوله ي ايمني و كيفيت بيماران، كمبود دانش و مهمترين آن ها غرور مي باشد. يكي از نكات مهم شناسايي منابع بالقوه يا قطعي ايجاد يك رويداد و شناسايي عارضه هاي قطعي يا بالقوه متعاقب آن مي باشد كه با شناسايي آنها مي توان جهت تقويت تدابير حفاظتي ضعيف برنامه ريزي نمود. بهترين روش پيشگيري از خطاهاي پزشكي را: فعاليت هماهنگ مدیریت و تيم پزشكي در يك سيستم درماني از جمله پزشك، داروساز، پرستار و ماما و ... برشمرد انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است. شايعترين نوع قصور از نوع بي مبالاتي و بي‌احتياطي و در درجه بعدي عدم رعايت قوانين است، شايعترين نوع بي احتياطي در اکثر رشته هاي تخصصي عدم دقت در گرفتن شرح حال، معاينه و عدم توجه به علايم باليني بيمار بوده است. همچنين درحالي که بيشترين ميزان شکايت از گروه پزشکي بوده است. بيش ترين ميزان قصور در گروه مسئولان فني مشاهده مي شود. خود بیمار به خوبی می‌تواند از بسیاری از انواع خطاهای پزشکی جلوگیری نماید. یک فرد به عنوان بیمار، از زمان و انگیزه کافی برای بررسی دوباره تشخیص بیماری و داروهای تجویز شده برخوردار است. اگر چه بیمار هرگز قادر نخواهد بود که جلوی لغزش تیغ جراحی یا عفونت بیمارستانی را بگیرد، ولی با داشتن اطلاعات کافی در مورد خطرهای احتمالی، می‌تواند در مورد سابقه پزشک معالج و یا بیمارستان خود، تحقیق کافی بنماید.

برچسب : آزمایشگاه , بیمارستان, تاریخ انتشار: 25 مرداد 1395

آخرین مطالب

آزمایشگاه مهارت
مشاهده همه
تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی آموزش داده می شوند 22 آبان 1395

تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی آموزش داده می شوند

چهاردهمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی، در مرکز آموزش ...

معرفی پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 01 آبان 1395

معرفی پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن

پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی، یکی از سه پژوهشکده پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی ...

اشتراک ۶ هزار تجهیزات آزمایشگاهی/ عضویت ۳۴۰ آزمایشگاه در شبکه 22 مهر 1395

اشتراک ۶ هزار تجهیزات آزمایشگاهی/ عضویت ۳۴۰ آزمایشگاه در شبکه

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری­ های راهبردی معاونت علمی از عضویت ۳۴۰ ...

   تنظیمات قالب

رنگ بندی قالب
سبک های صفحه بندی
جعبه ای نمایش عریض
الگوهای پس زمینه