موسیقی درمانی پیش‌از جراحی

سلامت معنوی

موسیقی درمانی پیش‌از جراحی

متخصصان موسیقی‌درمانی و بیهوشـی در مرکز درمـان سرطان سیدمن (UH Seidman Cancer Center) تجربیات یک‌ بررسی ۲‌ساله را مبنی‌بر‌اینکه موسیقی باعث کاهش اضطراب و درد در بیماران بافت‌برداری (بیوپسی) می‌شود، ارائه و بینش‌های نوینی را در‌مورد تأثیر اجرای برنامه‌ی موسیقی‌درمانی برای بیماران جراحی‌شده، مطرح نموده‌اند.

این کـارآزمـایی کــه توسط ۲متخـصص موسیقـی‌درمـانی و ۱پرستار بیهوشی در مرکز آموزشی درمانی سرطان سیدمن انجام گرفته، بر‌اساس تجربیاتی است که آنها ضمن اجرای یک بررسی تصادفی ۲‌ساله کسب‌کردند که هدف‌، بررسی تأثیر موسیقی زنده و ضبط‌شده بر میزان اضطراب ۲۰۷بیماری بود که برای تشخیص و درمان سرطان‌سینه، تحت عمل‌جراحی بافت‌برداری قرارگرفته بودند.

در‌این کارآزمایی بیماران به‌طور تصادفی در ۳‌گروه قرار‌گرفتند: گروه کنترل (بدون موسیقی)، گروه موسیقی زنده و گروه موسیقی ضبط‌شده. به‌دلیل محدودبودن زمان پیش‌از جراحی، موسیقی برای بیماران ۲‌گروه آزمایشی به‌صورت یک موسیقی زنده فراهم‌شد که توسط موسیقی‌درمانگر بر بالین بیمار اجرا‌می‌شد، یا یک موسیقی ضبط‌شده که به‌وسیله‌ی گوشی برای بیماران پخش‌می‌گردید.

بیماران هر ‌۲گروه موسیقی زنده و موسیقی ضبط‌شده با استفاده از یک مقیاس بصری در‌مورد وضعیت اضطراب خود، رتبه‌بندی را ارائه‌دادندکه درجه‌بندی آن از «بدون‌اضطراب» تا «بسیار‌مضطرب» بود. در این رتبه‌بندی مشاهده‌شد که این بیماران در‌مقایسه با گروه‌کنترل، کاهش چشمگیری را در اضطراب پیش‌از عمل (به‌ترتیب، ۴۲/۵‌درصد و ۴۱/۲‌درصد) تجربه‌کرده بودند.

ممکن‌است که حضور یک موسیقی‌درمانگر در محیط جراحی سودمند باشد و نیز اینکه موسیقی‌درمانی می‌تواند در همکاری با پرستاران مراقبت‌های پیش‌از عمل، وسیله‌ای برای بهبود کیفیت مراقبت از بیمار را فراهم نماید.

موسیقی‌درمانگران، به‌عنوان یک عضو میان رشته‌ای (Interdisciplinary) کادر‌جراحی، می‌توانند به پرستاران در دستیابی به اهداف مرتبط با بیماران  از‌قبیل کاهش اضطراب، مدیریت‌درد، آموزش مؤثر و احساس رضایت کمک‌کنند و چنانچه متخصصان موسیقی‌‌درمانی برنامه‌های موسیقی‌درمانی جراحی را تسهیل و اجرا ‌نمایند، به احتمال قوی بار کاری پرستاران نیز کاهش خواهد یافت. برای بررسی اینکه برنامه‌های موسیقی‌درمانی در محیط جراحی تا چه‌حد تأثیر مثبتی بر بیماران دارند، هنوز باید بررسی‌های بیشتری انجام شود.

مهندس اردوان سیف بهزاد

 

برچسب : سلامت معنوی, تاریخ انتشار: 16 مرداد 1396

آخرین مطالب

سلامت معنوی
مشاهده همه
سهم والدین در دوست‌یابی بچه‌ها 19 مرداد 1396

سهم والدین در دوست‌یابی بچه‌ها

1. مشاهده‌گر خوبی باشید: پیش‌ازاین که بخواهید کاری کنید، مدتی،‌ مثلا یک هفته، ...

بلوغ زودرس 17 مرداد 1396

بلوغ زودرس

یک دکترای روان‌شناسی کودک و نوجوان گفت: رعایت پوشش مناسب در ...

تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟ 17 مرداد 1396

تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟

سر و کله اپیدمی تک فرزندی در خانواده های ما از ...

 ریشه یابی اضطراب دوران مدرسه 17 مرداد 1396

ریشه یابی اضطراب دوران مدرسه

اضطراب کودکان در دوران مدرسه از عوامل بسیاری نشأت می‌گیرد که ...

   تنظیمات قالب

رنگ بندی قالب
سبک های صفحه بندی
جعبه ای نمایش عریض
الگوهای پس زمینه