جهت گیری استراتژیک

1-حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی

  برنامه ریزی برای معرفی ظرفیت های کشور در عرصه آموزش عالی سلامت

 رصد نیازهای آموزش عالی سلامت در کشورهای منطقه

 ارتقای استانداردهای اعتبار بخشی بین المللی در آموزش عالی سلامت

 اجرای برنامه های مشترک علمی آموزشی با مراکز معتبر جهانی

 تسهیل تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاه های خارجی و داخلی در قالب بورسهای تحصیلی و فرصت های مطالعاتی

 گسترش نظامهای آموزش از راه دور

 

2-بهره مندی از فناری های نوین در آموزش عالی سلامت

 تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات و فضای مجازی

 کاربست فناوری اطلاعات در فرآیندهای آموزش

 ترویج استفاده از فناوریها و تجهیزات نوین آموزشی از قبیل شبیه سازها، skill lab و ...

 گسترش آموزش های از راه دور در عرصه آموزش عالی سلامت

 تسهیل ارتباطات و تعاملات بین دانشگاه ها و مراکز ذیربط آموزشی

 توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در کاربست فناوری های نوین آموزشی

 بهره مندی از بستر فناوری های نوین آموزشی برای ارتقای آموزش بیماران

 

3-ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت

 طراحی الگوهای نوین جذب، ارزشیابی و ارتقای هیات علمی

 طراحی ساختار و هرم هیات علمی در نظام سلامت مبتنی بر آمایش سرزمین

 ارتقای نظام های آموزش مداوم جامعه پزشکی

 تسهیل تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاه های داخلی و خارجی

 توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش پزشکی

 

4-تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی سلامت

 واسپاری فرآیندهای آموزشی در حیطه های مختلف پذیرش، نظارت، ارزشیابی و .... به دانشگاه های علوم پزشکی

 بهره مندی از زیرساخت های IT در قالب سازمانهای مجازی

 تقویت تفویض اختیارات به دانشگاه های علوم پزشکی بر مبنای الگوی آمایش سرزمینی

 تسهیل بستر حضور بخش غیردولتی در ارائه خدمات آموزش عالی سلامت

 

5-خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت

 شناسایی ظرفیت های موجود ملی منطقه ای و جهانی در نظام آموزش پزشکی جهت خلق ثروت دانش بنیان

 ایجاد بسترهای قانونی لازم جهت خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت

 ارتقای هزینه اثربخشی آموزش عالی سلامت کشور

 تسهیل حضور بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت در همه سطوح

 کمک به تعرفه گذاری خدمات آموزش عالی سلامت

 واقعی سازی هزینه تمام شده خدمات آموزش عالی سلامت

 گسترش تعاملات با صنایع در عرصه آموزش عالی سلامت

 تلاس جهت گسترش ارتباطات دانش آموختگان با مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان

 

6-تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی سلامت (آموزش پژوهی)

 تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی در زمینه آموزش پژوهی

 توانمندسازی اعضای هیات علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارشناسان در زمینه روش های پژوهش در آموزش عالی سلامت

 تسهیل انتشار و کاربست نتایج پژوهش در آموزش عالی سلامت

 تعامل سازنده با مراکز معتبر علمی داخلی، منطقه ای و بین المللی در زمینه تبادل شواهد علمی و الگوهای نوین آموزشی

   تنظیمات قالب

رنگ بندی قالب
سبک های صفحه بندی
جعبه ای نمایش عریض
الگوهای پس زمینه