برنامه عملیاتی

1- برنامه عملیاتی مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

الف- محور:

 •    طراحی نظام رصد حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

اهداف:

 •    تحلیل مفهومی و تعیین ویژگی های تعریفی مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی
 •    تعیین شاخص های مرجعیت علمی
 •    توسعه سنجه ها و نظام جمع آوری اطلاعات در مورد مرجعیت علمی

شاخص های پایش:

 •    تعداد شاخص های احصا شده برای مرجعیت علمی
 •    میزان سنجه های ارزیابی تحقق مرجعیت علمی

ب- محور:

تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت در آموزش پزشکی در افق چشم انداز

اهداف:

 •    تحلیل روندها و ابرروندهای حاکم بر آموزش علوم پزشکی
 •    تحلیل پویایی یا داینامیسم زیرحوزه های دانش، فناوری و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
 •    تدوین سناریوهای ممکن، محتمل و مطلوب برای آموزش علوم پزشکی
 •    تعیین اهداف و غایت های توسعه آموزش علوم پزشکی
 •    تعیین الزامات، زیرساخت ها و اقدامات ضروری برای نیل به تعیین اهداف و غایت های توسعه آموزش علوم پزشکی

شاخص های پایش:

 •    تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه مرجعیت آموزش علوم پزشکی

ج- محور:

 •    طراحی و استقرار نظام نوآوری در حوزه آموزش علوم پزشکی

اهداف:

 •    توسعه و استقرار سامانه ملی ثبت، مرور و به اشتراک گذاری نوآوری های آموزشی
 •    توسعه و استقرار سامانه مخزنی، آرشیو فایل های حجمی (مدیافایل) نوآوری های آموزشی
 •    استقرار نظام حمایت های اجرایی و علمی از نوآوری های آموزشی
 •    استقرار نظام حمایت های مالی از نوآوری های آموزشی

شاخص های پایش:

 •    تعداد نوآوری های آموزشی ثبت شده در سامانه ملی
 •    تعداد فایل های حجمی آرشیو شده در سامانه مخزنی
 •    تعداد نوآوری های آموزشی مورد حمایت
 •    میزان حمایت مالی از نوآوری های آموزشی

 

2- برنامه عملیاتی حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

الف- محور:

 •    بازبینی و بازنگری ساختار و عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی در گذار به دانشگاه های نسل سوم

اهداف:

 •    بازنگری رسالت، غایات و کارکردهای دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه های کارآفرین
 •    بازبینی ساختار دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس کارکردهای دانشگاه کارآفرین
 •    مهندسی فرآیندهای دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه کارآفرین
 •    توسعه زیرساخت ها و منابع دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه کارآفرین

شاخص های پایش:

 •    میزان تحقق استانداردهای ساختاری دانشگاه های کارآفرین
 •    میزان تحقق استانداردهای کارکردی دانشگاه های کارآفرین
 •    میزان تحقق استانداردهای فرآیندی دانشگاه های کارآفرین
 •    میزان تحقق استانداردهای زیرساختی دانشگاه های کارآفرین

ب- محور:

 •    کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی در قالب نظام نوآوری (ملی – منطقه ای)

اهداف:

 •    طراحی نظام نوآوری منطقه ای در مناطق آمایشی مبتنی بر تعامل مراکز آموزش عالی سلامت
 •    طراحی و اجرای مدل های راه اندازی شرکت های دانش بنیان در حوزه آموزش عالی سلامت
 •    طراحی و اجرای الگوهای کارآفرینی در حوزه سلامت به منطور ایجاد و ارتقاء جایگاه های شغلی دانش آموختگان علوم پزشکی
 •    طراحی و اجرای برنامه های آموزشی جدید تولید محور و علمی کاربردی بر اساس نیازهای بومی و ملی در حوزه علوم پزشکی
 •    راه اندازی مراکز رشد (انکوباتور) و پارک های دانش و فناری در هر یک از مناطق آمایشی
 •    راه اندازی صندوق حمایت از نوآوری ها (سرمایه گذاری خطرپذیر) در هر یک از مناطق آمایشی

شاخص های پایش:

 •    تعداد پروژه های پژوهشی یا R&D مشترک میان دانشگاه و بخش صنعت و معدن
 •    تعداد دانشجویان و اساتید که در برنامه های تبادل در بخش صنعت و خدمات حضور پیدا می کنند
 •    تعداد شرکت های دانش بنیان تاسیس شده
 •    میزان درآمدهای اختصاصی دانشگاه از محل تعامل با بخش صنعت و خدمات
 •    تعداد رساله ها و پژوهش های دانشگاهی که از سوی بخش صنعت و خدمات تامین مالی می شوند
 •    تعداد مشاغل جدید (با درآمد غیردولتی) ایجاد شده در حوزه علوم پزشکی

 

3- برنامه عملیاتی آموزش پاسخگو و عدالت محول

الف- محور:

 •    بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی (کوریکولومها) در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه، فناری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش (مرجعیت علمی) به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

اهداف:

 •    بازنگری و تدوین کوریکولوم تمامی رشته ها بر اساس نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش (مرجعیت علمی)
 •    ارجای کوریکولوم تمامی رشته ها بر اساس نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش (مرجعیت علمی)
 •    ارزیابی کوریکولوم تمامی رشته ها بر اساس نیازهای جامعه، فناروری های تشخیصی و درمانی مرزهای دانش (مرجعیت علمی)

شاخص های پایش:

 •    تعداد کوریکولوم بازنگری شده در رشته ها بر اساس نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش (مرجعیت علمی)
 •    تعداد کوریکولوم اجرا شده رشته ها بر اساس نیازهای جامعه، فناروری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش (مرجعیت علمی)
 •    تعداد کوریکولوم ارزیابی شده رشته ها بر اساس نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش (مرجعیت علمی)

 

4- بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

الف- محور:

 •    طراحی مسیر راه (Road Map) و اجرایی سازی شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهان

اهداف:

 •    گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از طریق راه اندازی دپارتمانهای مجازی مشترک
 •    برگزاری دوره های آموزش علوم پزشکی مشترک با دپارتمانهای معتبر بین المللی
 •    اجرای مشترک طرح های پژوهشی در آموزش با دپارتمانهای آموزش پزشکی مراکز معتبر دنیا و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تاکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام
 •    جلب حمایت های قاونی لازم در راستای تشویق طرف های خارجی قراردادهای بین المللی

شاخص های پایش:

 •    تعداد دوره های کوتاه مدت آموزش علوم پزشکی که در هر سال بطور مشترک با دانشگاه های معتبر جهان برگزار می شود.
 •    تعداد متخصصان ایرانی شاغل در دانشگاه های معتبر دنیا که با دانشگاه های داخل کشور همکاری می کنند
 •    تعداد متخصصان خارجی که با دانشگاه های داخل کشور همکاری می کنند
 •    تعداد قراردادهای همکاری علمی و فناوری مشترک منعقد شده با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی خارج کشور
 •    تعداد کنگره ها و سمینارهای علمی مشترک با دانشگاه های خارج از کشور
 •    تعداد دپارتمان های مجازی مشترک با موسسات معتبر بین المللی

ب- محور:

 •    طراحی و ساماندهی پورتال آموزش پزشکی کشور (Education Iran) به منظور معرفی ظرفیت آموزش های سلامت کشور در سطح دنیا

اهداف:

 •    معرفی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به زبان رایج بین المللی به سایر کشورها
 •    معرفی ظرفیت پذیرش دانشجویان بین المللی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 •    گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی بین المللی
 •    کمک به تربیت نیروی انسانی سلامت برای کشورهای منطقه
 •    ورود به عرصه های بین المللی در آموزش پزشکی

شاخص های پایش:

 •    تعداد دانشگاه های علوم پزشکی ثبت شده در پورتال
 •    تعداد درخواستهای ثبت شده برای تحصیل در دانشگاه های ثبت شده در پورتال
 •    میزان بازدید مراجعین خارج از کشور از پورتال
 •    تعداد صفحات ایجاد شده و اطلعات وارد شده در پورتال برای هر دانشگاه

 

5- برنامه عملیاتی توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

الف- محور:

 •    طراحی، راه اندازی و استقرار دانشگاه مجازی علوم پزشکی

اهداف:

 •    طراحی و راه اندازی نرم افزای سیستم مدیریت یادگیری (LMS: Learning Management System) برای ارائه به دانشگاه های متقاضی به منظور استفاده در کاربردی کمک آموزشی و ارائه رشته های مجازی (یا ترکیبی)
 •    طراحی و راه اندازی بسته نرم افزاری ملی (MOOCs: Massine Open Online Courses) برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 •    تدوین محتواهای الکترونیکی رشته های علوم پزشکی و ارائه آنها از طریق MOOCs با مشارکت کامل دانشگاه های علوم پزشکی
 •    تعیین اولویت، طراحی و راه اندازی نرم افزارهای تخصصی برای ادغام آموزش مجازی در برنامه های علمی و بالینی (مانند سامانی ملی راند مجازی، سامانه های مشاوره پزشکی، بیمارستان مجازی، داروخانه مجازی و ...)
 •    طراحی و راه اندازی کارپوشه (e-Profolio) و کارنما (e-Log Book) برای ارائه به دانشگاه های متقاضی

شاخص های پایش:

 •    راه اندازی نهایی LMS در سال اول بعد از شروع پروژه
 •    راه اندازی نهایی بستر MOOCs در سال اول بعد از شروع پروژه
 •    پوشش محتوای الکترونیکی مربوط به 30% از برنامه در حداقل 3 رشته در سال اول با مشارکت دانشگاه ها
 •    میزان پوشش محتوایی تم های طولی، Meta Skills و بسته های Student Support در سال اول

ب- محور:

 •    طراحی استانداردهای فرآیندی آموزش مجازی علوم پزشکی و اعتبار بخشی برنامه های مربوطه

اهداف:

 •    ایجاد ساختار جدید در ستاد معاونت آموزشی وزارت بهداشت با سطح و جایگاه مشخص برای نظارت و برنامه ریزی توسعه فعالیت های آموزش مجازی
 •    تدوین و تصویب اساسنامه، آیین نامه ها و دستورالعمل های مجموعه فوق
 •    راه اندازی دانشکده مجازی در دانشگاه های واجد شرایط متقاضی
 •    راه اندازی و استقرار مراکز آموزش مجازی فعال در سایر کشورها
 •    تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به نحوه تعامل مجموعه ستادی با دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی، دانشکده های مجازی و مراکز آموزشی مجازی دانشگاه ها
 •    تدوین نظام جامع توانمندسازی و انگیزشی – حمایتی استقرار آموزش مجازی در دانشگاه ها
 •    استفاده از ظرفیت های آموزش مجازی برای توسعه و تسریع روند بین المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی
 •    ایجاد نظام اعتبار بخشی آموزش مجازی

شاخص های پایش:

 •    راه اندازی ساختاری و تعداد آیین نامه ها و دستورالعمل های تصویت شده در این حیطه
 •    تعداد دانشکده های مجازی جدید راه اندازی شده در دانشگاه های واجد شرایط
 •    تعداد مراکز آموزش مجازی راه اندازی شده در سایر دانشگاه ها
 •    تعداد دانشجویان مجازی خارجی جذب شده
 •    ارتقاء کیفی آموزش های مجازی با استفاده از جذب اساتید بنام خارجی و داخلی با استفاده از فناوری آموزش مجازی
 •    میزان تحقق برنامه ایجاد نظام اعتباربخشی آموزش مجازی
 •    ایجاد ساختار نوین نظارتی و مدیریتی در ستاد برای توسعه آموزش مجازی

ج- محور:

 •    تدارک و تامین زیرساخت ها و منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی

اهداف:

 •    شناسایی ظرفیت های موجود برای توسعه آموزش مجازی
 •    شناسایی منابع راهبردی مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی
 •    برآورد سرمایه انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی
 •    شناسایی رشته – مقاطع نوین در زمینه یادگیری الکترونیکی و آموزش های مجازی در سطح جهان
 •    تدوین کوریکولومها و تصویب آنها

شاخص های پایش:

 •    تعداد دانشجوی پذیرش شده در هر کدام از رشته های فوق حداقل در یک دانشگاه
 •    تعداد نیروی انسانی متخصص تربیت شده
 •    فضای فیزیکی اختصاص داده شده برای توسعه آموزش مجازی
 •    تعداد پورتال های راه اندازی شده
 •    تعداد کوریکولوم های تدوین و تصویت شده در این زمینه

 

6- برنامه عملیاتی ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

الف- محور:

 •    ارتقاء آزمون های علوم پزشکی با بهره مندی از تجربیات بین المللی

اهداف:

 •    استاندارد سازی سوالات آزمون ها
 •    استفاده از روش های جدید نمره سازی
 •    ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موقر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده داوطلبان باشد.
 •    آماده سازی داوطلبان برای موفقیت در آزمون های استاندارد
 •    استفاده از بانک تست موسسات بین المللی سنجش
 •    استفاده از تجربه های موجود جهانی برای ارتقاء مرکز سنجش پزشکی
 •    به کارگیری رو بومی سازی تکنیک ها و شیوه های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران

شاخص های پایش:

 •    میزان کاهش خطاهای سوالات
 •    میزان افزایش درصد توانمندی های علمی
 •    درصد قوانین و آئین نامه های اصلاح شده متناسب با تغییرات
 •    تعداد روش های جدید پذیرش دانشجو
 •    تعداد فعالیت در راستای آزمون های بین المللی
 •    میزان افزایش سوالات بانک تست
 •    تعداد سوالات موسسات بین المللی در بانک تست سنجش

ب- محور:

 •    تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیلات تکمیلی

اهداف:

 •    ایجاد علاقه در داوطلبان برای فراگیری مهارتها
 •    هدایت داوطلبان به فراگیری عمیق و مبنایی علوم و کاهش استفاده از محفوظات در آزمون های پذیرش
 •    استاندارد سازی سوالات آزمون ها (کتبی و شفاهی)
 •    ایجاد امکان استفاده از سوالات سنجش توانمندی تصمیم گیری
 •    ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده ایشان است.
 •    ایجاد اهمیت برای فعالیت در عرصه و ارائه خدمات در نظام سلام

ج- محور:

 •    طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی و تایید صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی

اهداف:

 •    تدوین دستورالعمل علمی و آیین نامه اجرایی آزمون صلاحیت پایان دوره
 •    تدوین استانداردهای لازم برای اعتباربخشی مراکز برگزار کننده آزمون فوق الذکر
 •    کمک به برگزاری دوره های آموزش اساتید و کارشناسان برای طراحی سوالات ارزیابی مهارت حرفه ای و مدیریت آزمون
 •    ارزشیابی یک دوره اجرای آزمون بر اساس نظام فوق الذکر

شاخص های پایش:

 •    تعداد دستورالعمل ها و سند استانداردهای ارسالی برای تصویب در شورای عالی برنامه ریزی
 •    گزارش ارزیابی اولیه مراکز متقاضی برگزاری آزمون
 •    میزان هزینه کرد اعتبارات در تجهیز مراکز واجد شرایط اولیه
 •    تعداد دوره های برگزار شده آموزش اساتید و کارشناسان در زمینه ارزیابی صلاحیت حرفه ای
 •    میزان تحقق برنامه ارزشیابی اجرای آزمون

 

7- برنامه عملیاتی اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی

الف- محور:

 •    طراحی و اجرای برنامه اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی

اهداف:

 •    نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی
 •    طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی
 •    تضمین و ارتقاء مستمر کیفیت در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی

شاخص های پایش:

 •    تعداد آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط به ساختار و فرآیند اعتبار بخشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 •    تعداد استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای دانشکده ها، مصوب شده در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 •    تعداد بازدیدهای انجام شده از دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 •    تعداد دانشکده های اعتباربخشی شده در کشور
 •    استقرار و اجرای نرم افزار شناسنامه دانشکده ها

ب- محور:

 •    اعتبار بخشی برنامه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشو

اهداف:

 •    شناسایی نقاط قوت و ضعف در برنامه های آموزشی (کوریکولوم ها) به منظور ارائه بازخورد به مسئولین ذیربط و گروه های بازنگری کوریکولوم در سطح کشور و دانشگاه ها جهت ارتقاء مستمر کیفیت
 •    نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی برنامه های آموزشی
 •    طراحی و اجرای فرآیند اعتباربخشی برنامه های آموزشی بصورت ادواری

شاخص های پایش:

 •    تدوین معیارهای اعتبار بخشی برنامه های آموزشی
 •    تدوین آئین نامه اجرایی انجام اعتبار بخشی برنامه ای
 •    تعداد استانداردهای اعتباربخشی برنامه ای تصوی و ابلاغ شده
 •    نسبت برنامه های آموزشی اعتباربخشی شده در کشور به کل برنامه ها

 

8- برنامه عملیاتی توسعه و ارتقاء زیرساخت های آموزش علوم پزشکی

محور:

 •    بسترسازی برای کمال و تعالی (Excellence) رشته های علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشته ای در شرایط بسا تحریم

اهداف:

 •    ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه آخرین فناوری های روز دنیا
 •    راه اندازی آزمایشگاه های مرجع آموزشی در کلان منطقه های کشور
 •    جهت دهی آموزش و پژوهش دوره های تحصیلات تکمیلی در راستای تربیت دانشجویان فناور و تولید محصولات مبتنی بر دانش

شاخص های پایش:

 •    تعداد دوره های برگزار شده برای ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیات علم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سطح ملی
 •    تعداد اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعزام شده به خارج از کشور به منظور تحصیل آخرین فناوری های روز دنیا
 •    تعداد آزمایشگاه های مرجع آموزشی راه اندازی شده در کلان منطقه های کشور
 •    تعداد ثبت اختراعات ملی یا پتنت های ثبت شده بین المللی حاصل از پایان نامه های دانشجویی
 •    نسبت اعضای هیات علمی و دانشجویان شرکت کننده در دوره های ارتقاء توانمندی

محور:

 •    طراحی و اجرای سیستم اطلاعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور

اهداف:

 •    طراحی و راه اندازی پورتال های مورد نیاز و ارتقاء پورتال های موجود معاونت آموزشی و دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور
 •    تهیه بانک جامع اطلاعاتی رشته ها و مقاطع دایر در دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی
 •    تهیه بانک جامع اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی
 •    تهیه بانک جامع اطلاعاتی امکانات، تجهیزات و فضاهای آموزشی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی
 •    مکانیزه نمودن فرآیندهای جاری تاسیس و ارزشیابی دوره ای رشته ها

شاخص های پایش:

 •    تعداد پورتال های راه اندازی شده و یا ارتقاء یافته معاونت آموزشی و دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی
 •    تعداد بانک جامع اطلاعاتی رشته های و مقاطع در دانشگاه های علوم پزشکی
 •    تعداد بانک جامع اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی
 •    تعداد بانک جامعه اطلاعاتی امکانات، تجهیزات و فضاهای آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی
 •    تعداد فرآیندهای مکانیزه تاسیس و ارزشیابی دوره ای رشته ها در دبیرخانه ها و دانشگاه ها

   تنظیمات قالب

رنگ بندی قالب
سبک های صفحه بندی
جعبه ای نمایش عریض
الگوهای پس زمینه