ارزش ها

رعایت اخلاق حرفه ای در سطوح مختلف مدیریتی، اجرایی و اداری

تفکر راهبردی در حل مسائل مطرح در حوزه آموزش و پژوهش

ارتقای کیفیت و به روز رسانی امکانات در کلیه سطوح آموزش عالی در حوزه سلامت

ارتقای روحیه کار گروهی

   تنظیمات قالب

رنگ بندی قالب
سبک های صفحه بندی
جعبه ای نمایش عریض
الگوهای پس زمینه